M. Sc Dissertations

رديف نام اثر سمت نام دانشجو نام ساير همكاران نام دانشگاه سال انتشار
1 رابطة هوش هيجاني با سازگاري اجتماعي و شغلي معلمان مقطع راهنمايي قم راهنما احمد قدسي حسين خنيفر آزاد اسلامي ساوه 1385
2 رابطة عوامل شخصيتي و كمال‌گرايي در دانشجويان دانشگاه پيام نور تبريز مشاور الميرا محمدپور صديق ميرتقي گروسي فرشي پيام نور تهران 1385
3 رابطة بهزيستي شخصي كودكان عقب‌ماندة ذهني با بهزيستي شخصي مادران آنها راهنما سيده مريم هاشمي نسب احمد عليپور پيام نور تهران 1385
4 مقايسة بهزيستي شخصي كودكان عقب‌ماندة ذهني همدان با تهران راهنما نسيم شريف احمد عليپور پيام نور تهران 1385
5 رابطة جهت‌گيري هدف، خودتنظيمي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان دختر سال سوم علوم انساني، رياضي-فيزيك شهر كرج در سال تحصيلي 85-1386 مشاور ربابه عطايي‌فر فرهاد شقاقي پيام نور تهران 1386
6 رابطة بين ويژگيهاي شخصيتي و شيوه‌هاي مقابله‌ با استرس با رضايت شغلي در پرسنل سازمان بهزيستي استان تهران راهنما سيده مهستا مصلايي اسماعيل سعدي‌پور پيام نور تهران 1386
7 رابطة بين خوش‌بيني بدبيني و سلامت روان با رضايت زناشويي در معلمان ظهر كرج مشاور پريسا رستمي الله‌كرم پولادي پيام نور تهران 1386
8 بررسي ارتباط بين افكار خودكار، شيوه‌هاي مقابله‌اي، احساس كهتري و خودشكوفايي در ميان دانشجويان دورة كارشناسي در دانشگاههاي شهر تهران راهنما مريم زماني فرهاد شقاقي پيام نور تهران 1386
9 برآورد منابع و ميزان استرس و نحوة مقابله با آن در مادران داراي دانش‌آموز استثنايي (عقب‌ماندة ذهني، نابينا و ناشنوا) و عادي مقطع ابتدايي شهرستان كرج مشاور سرور يكتاخواه مهناز علي‌اكبري دهكردي پيام نور تهران 1387
10 تأثيرمقابله‌درمانگري بر باورهاي خودكارآمد، تنيدگي شغلي و فرسودگي شغلي مدرسان كنسرواتوار (دانشكدة موسيقي) تهران راهنما آزيتا داودي‌فر احمد عليپور پيام نور تهران 1387
11 تعيين همبسته‌ها و پيامدهاي تنيدگي در زنان شاغل و خانه‌دار اصفهان راهنما فرزانه صادقيان مهناز علي‌اكبري دهكردي پيام نور تهران 1387
12 رابطة بين ويژگيهاي شخصيتي، هوش هيجاني و سلامت روان در بيماران مبتلا به فنيل‌كتونوريا در استان تهران راهنما سحر بهروزيان اسماعيل سعدي‌پور پيام نور تهران 1387
13 اثر مقابله‌درمانگري بر كاهش تنيدگي بيماران زن مبتلا به اختلال عروق كرونر راهنما ربابه حيدري حسين زارع پيام نور تهران 1387
14 بررسي رابطة سبكهاي دلبستگي و پنج عامل شخصيت و ارتباط آنها با بهزيستي روان‌شناختي دانش‌آموزان سال سوم دبيرستان و دورة پيش‌دانشگاهي شهر اروميه در سال تحصيلي 86-85 مشاور ژيلا دلگشايي فرزانه ميكائيلي منيع پيام نور تهران 1387
15 ارتباط بين مقابله با استرس و سرسختي با عملكرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر بوشهر مشاور افسانه سليمي الله‌كرم پولادي ريشهري پيام نور تهران 1387
16 رابطة هوش معنوي با افسردگي و تأثير مقابله‌درمانگري بر هوش معنوي و افسردگي و راهبردهاي مقابله‌اي راهنما ژوليا عزتي احمد عليپور پيام نور تهران 1388
17 تأثير مقابله‌درمانگري بر سلامت روان مادران  داراي فرزند عقب‌ماندة ذهني ژنتيكي و غيرژنتيكي مراحعه‌كننده به مركز بهزيستي يزد راهنما مريم علاقبند محمدحسن شيخها و مهدي دهستاني پيام نور تهران 1388
18 مقايسة هوش هيجاني جوانان زنداني و عادي استان قم راهنما الهه قاسمي مالك ميرهاشمي آزاد اسلامي رودهن 1388
19 تأثير گروه‌درماني شناختي به روش مايكل‌فري در كاهش افسردگي زندانيان استان قم راهنما احسان كهريزي مالك ميرهاشمي آزاد اسلامي رودهن 1388
20 تأثير آموزش مهارتهاي تفكر (خلاق و نقادانه) بر هويت، تعهد هويت، مكانيزمهاي دفاعي و بهزيستي روان‌شناختي در نوجوانان پسر پاية اول دبيرستان شهر تهران در سال تحصيلي 88-1389 مشاور فلور رضايي كارگر فرهاد شقاقي پيام نور تهران 1388
21 اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي و تنش‌زدايي تدريجي بر كيفيت زندگي و بهزيستي روان‌شناختي زنان نابارور مشاور مرسده رفيعي مرتضي ترخان پيام نور تهران 1388
22 تأثير شناخت‌درماني در كاهش ميزان افسردگي بيماران جذامي مبتلا به افسردگي راهنما روشنك زلال اكبر رضايي پيام نور تهران 1388
23 بررسي تأثير مقابله‌درمانگري بر افسردگي، افكار خودكار و بهزيستي رواني دانشجويان دختر خوابگاههاي دانشگاه اروميه راهنما سحر نوبخت‌فرد فيروزه سپريان پيام نور تهران 1388
24 بررسي شيوه‌هاي رايج آموزش قران كريم و ارائة مناسب‌ترين الگو مشاور الماس اسلامي محمدجواد سعدي پيام نور قم 1388
25 اثر مقابله‌درمانگري مادران در كاهش شدت و افزايش فاصة حملات صرعي در كودكان 2 تا 11 سالة آنها در شهر قم سال 1388 راهنما معصومه كريمي حسن ميرزاحسيني آزاد اسلامي اراك 1388
26 بررسي نيمرخ هيجاني فرزندان در گونه‌هاي مختلف خانواده بر اساس مدل فرايند و محتواي حانواده مشاور نازنين عبدالله‌زاده سيامك ساماني پيام نور تهران 1388
27 بررسي رابطة سمت شكايات و علايم افسردگي با دست برتري مشاور ندا حسينيان احمد عليپور پيام نور تهران 1388
28 اخلاق خانواده در قران كريم مشاور غلام‌علي سالاروند رفعت‌نژاد پيام نور تهران 1388
29 رابطة شدت بيماري آسم با ويژگيهاي شخصيتي مشاور سيمين رحيمي بازنه احمد عليپور پيام نور تهران 1389
30 بررسي اثر گروه‌درماني شناختي بر كاهش افكار خودكار و بازخوردهاي ضداجتماعي در ميان زنان بزهكار راهنما لاله جوان‌بخت‌ اميري مجيد صفارنيا پيام نور تهران 1389
31 مقايسة اثربخشي درمان شناختي به روش مايكل فري و درمان هفت مرحله‌اي فورتين‌بري و موري در بهبود افسردگي دانشجويان راهنماي دوم منا جاسمي زرگاني محمود گلزاري (راهنماي اول)، علي فتحي آشتياني (مشاور اول) و فرهاد شقاقي (مشاور دوم) پيام نور تهران 1389
32 اثربخشي زوج‌درماني كوتاه مدت خودتنظيمي بر ارتقاء سازگاري زناشويي و شيوه‌هاي حل تعارض ارتباطي دانشجويان متأهل دانشگاه پيام نور تبريز راهنما سعيده داودي تبريزي فرهاد شقاقي پيام نور تهران 1389
33 اثر اصلاح باورهاي جنسي بر ميزان رضايت جنسي زنان خانه‌دار راهنما دوريتا معلمي مصطفي تبريزي و مهناز علي‌اكبري دهكردي پيام نور تهران 1389
34 اثر مهارت‌آموزي بر بهبود كيفيت زندگي و كاهش تنيدگي مبتلايان به صرع در شهر اصفهان راهنما مريم مأمن پوش امرالله ابراهيمي و رضا ميرمهدي پيام نور تهران 1389
35 مقايسة رابطة كيفيت زندگي با رگه‌هاي شخصيت و راهبردهاي مقابله‌اي در بيماران همودياليزي و صرعي شهر همدان مشاور زهره رحيمي احمد حيدري پهلويان پيام نور تهران 1389
36 بررسي مقايسه‌اي تأثير تعدد نقش زنان در تعامل خانوادگي آنها در بين زنان شاغل و غيرشاغل شهر قم مشاور مرضيه سيدموسوي مجيد صفارنيا پيام نور تهران 1389
37 اثر مقابله‌درمانگري بر روي احساس تنهايي، نااميدي و راهبردهاي مقابله‌اي زنان نابارور در كرمانشاه راهنما گلاره مطيعي فرزانه چوبساز و فرهاد شقاقي پيام نور تهران 1389
38 اثر مقابله‌درمانگري در كاهش اضطراب زنان باردار راهنما فريبا طاهري فرهاد شقاقي پيام نور تهران 1389
39 اثر آموزش مهارتهاي مقابله با تنيدگي بر روي كاربرد مكانيزمهاي دفاعي زنان كارمند مضطرب راهنما رؤيا ياوري حسين زارع پيام نور تهران 1389
40 بررسي اثر مداخله‌اي روان‌نمايشگري در افزايش مهارتهاي اجتماعي و كاهش پرخاشگري كودكان كم‌روي پيش‌دبستاني شهر اصفهان راهنما شكوه شجاعت مجيد صفاري نيا پيام نور تهران 1389
41 مقايسة اثر تنيدگي‌زايي محاسبة ذهني و تعارض زبان‌شناختي واج-فونتيك بر بيوماركرها (فشارخون، ضربان قلب، كورتيزول بزاقي) در دختران دانش‌آموز دبيرستاني شهر تهران راهنماي اول فريبا جان‌نثاري لاداني احمد عليپور (راهنماي دوم) و حسين زارع پيام نور تهران 1390
42 مقايسة ويژگيهاي روان‌شناختي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به عفونتهاي ژنيتال مشاور اكرم راستگويان تهراني احمد عليپور پيام نور تهران 1390
43 بررسي تأثير القاي خلق مثبت و منفي با استفاده از موسيقي ايراني بر واكنشهاي قلبي‌عروقي مشاور محبوبه فتح‌آبادي احمد عليپور پيام نور تهران 1390
44 اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر ميزان اميدواري و احساس كهتري در دانشجويان دانشگاه علوم اقتصادي (1390) مشاور راضيه گرجي‌دوز قوچاني فرهاد شقاقي پيام نور تهران 1390
45 اثر افزايش خودكارامدي ادراك شده بر مكان كنترل و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دورة راهنمايي تحصيلي راهنما محمد محمدي فرهاد شقاقي پيام نور تهران 1390
46 اثر طراحي داخلي كلاس با و بدون مشاركت دانش‌آموزان دختر اول راهنمايي مدارس نمونه دولتي بر كم‌رويي، شادكامي و عملكرد تحصيلي آنان در شهر شيراز راهنما زهرا طاهري مجيد صفاري‌نيا پيام نور تهران 1390
47 مشاور سوده توكلي مجيد صفاري‌نيا پيام نور تهران 1390
48 بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي فرزندپروري بر باورهاي خودكارامد، نگراني و اضطراب والدين داراي تك و چند فرزند راهنما عهديه حاجي‌غلامي يزدي فرهاد شقاقي پيام نور تهران 1390
49 اثر خواندن متن فارسي نوشته شده به انگليسي (فينگليش) بر پاسخهاي سايكوفيزيولوژيك مرتبط با استرس راهنما نيكتا عباس زاده اقدم احمد عليپور و حسن سليماني صرمي پيام نور تهران 1390
50 مقايسة طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه، ريشه‌هاي والديني آنها و تله‌هاي زندگي زنان متأهل با زنان مطلقة شهر تهران راهنما عارفه منجم حسين زارع پيام نور تهران 1390
51 تأثير آموزش مهارتهاي مقابله‌درمانگري بر فرسودگي شغلي و بهزيستي شخصي كارگران شهركهاي صنعتي شهرستان كاشان راهنما محمد اسماعيل بيگدلي مجيد ضرغام حاجبي پيام نور تهران 1390
52 بررسي سايكوفيزيولژيك استرس خواندن متون فينگليش و مقايسة آن با اثر استروپ مشاور اول رضا دوستي احمد عليپور (راهنما) و حسين زارع پيام نور تهران 1391
53 تأثير آموزش تحليل رفتار متقابل بر هوش‌هيجاني و بهزيستي شخصي در دانشجويان دختر دانشگاه تهران در سال 87-1386 مشاور زهرا ادب‌دوست احمد عليپور پيام نور تهران 1386
54 رابطه هوش هیجانی و راهکارهای مقابله ای با کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو مشاور اول بهارك بياتي فرهاد شقاقي (راهنما) و اسدالله رجب پيام نور تهران 1387
55 رابطة هوش هيجاني و بهزيستي شخصي فائقه طالب‌نيري پيام نور تهران 1387
56 تأثير خلق گرداني برافسردگي درسالمندان 65 سال به بالا ساكن درسراي سالمندان ستايش شهرستان كرج راهنما مژگان قرچه احمد عليپور پيام نور تهران 1387
57 اثرهای آموزش بهداشت بلوغ و قاعدگی در سلامت عمومی دختران مقطع سوم راهنمایی شهر حسن آباد راهنما فريده حسن‌زاده احمد عليپور پيام نور تهران 1387
58 رابطه بین رضایت شغلی و کارایی مدیران مدارس راهنمایی استان قم 87-1386 راهنما قادر حجتي‌فر داود حسين‌زاده آزاد اسلامي ساوه 1387
59 مقايسه رابطه بين هوش هيجاني و سلامت روان در معتادان به موادمخدر و افراد عادي مشاور مژگان خسروي كبير سيد ولي‌الله موسوي پيام نور تهران 1387
60 تأثیر مقابله درمانگری برمیزان افسردگی ونا امیدی زنان قربانی خشونت خانگی

 

راهنما مرضيه رحمانيان فرهاد شقاقي پيام نور تهران 1388
61 تاثیر مقابله در مانگری در بهزیستی شخصی مادران دانش آموزان استثنایی(جسمی-حرکتی)دختر شهر تهران راهنما مريم معمارياني مهدي دهستاني پيام نور تهران 1388
62 رابطة ويژگيهاي شخصيت با گروههاي خوني راهنما محمد نصيري فرهاد شقاقي پيام نور تهران 1388
63 تاثیر مشاوره­­ی تغذیه­ای- رفتاری بر خود انگاره­ی اندامی و بهزیستی روانی زنان بالغ چاق 45-19 سال مراجعه کننده به یک مرکز مشاورة تغذیه در تهران  راهنما شهناز نوحي احمد عليپور پيام نور تهران 1388
64 مقايسه افكار خودكار، احساس كهتري و بهزيستي شخصي در سه گروه بيمارانHIV+ ، بيماران مبتلا به هپاتيتC و معتادان تزريقي تحت درمان با متادون  مراجعه كننده به كلينيك مشاوره بيماريهاي رفتاري و كلينيكهاي ترك اعتياد شهرستان يزد راهنما غلامرضا شوفريان يزدي نصرالله بشردوست پيام نور تهران 1386
65 بررسی رابطه کمال گرایی وراهبردهای مقابله ای با بهزیستی روانی در جامعه پرستاران استان بوشهر سال 86 مشاور زينب حسيني الله‌كرم پولادي ريشهري پيام نور تهران 1387
66 مقايسة راههای مقابله ای و سلامت روان در زوجین سازگار و ناسازگار مشاور مريم آقاجاني احمد عليپور پيام نور تهران 1389
67 اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت عمومی و پرخاشگری زنان مشاور رؤيا بالازاده مرتضي ترخان پيام نور تهران 1388
68 ارتباط عزت نفس و شیوه های مقابله با استرس در نابینایان بالای 18 سال شهر قم راهنما مليحه چراغي آزاد اسلامي اراك 1390
69 ميزان ارتباط و همبستگي ميان نام هر فرد و خودپنداره در دانشجويان دانشگاه پيام نور مشاور محمدرضا كشاورز فرد بهمن زندي پيام نور تهران 1388
70 تأثير بازيهاي رايانه‌اي پرخاشگرانه و غيرپرخاشگرانه بر خودپنداره مشاور نوشين تقي‌نژاد احمد عليپور پيام نور تهران 1388
71 مقايسه اثر بخشي درمان شناختي ـ رفتاري و تلفيق دارو درماني و شناختي ـ رفتاري بر تاب‌آوري و فشار رواني زنان خيانت ديده راهنما الهه صادقي مجيد صفارنيا پيام نور تهران 1388
72 بررسی تاثیر ورزش و خلاقیت در بهبود سیستم ایمنی کودکان محروم تحت پوشش جمعیت امام علی(ع) راهنما حليمه كريمي نوبندگاني احمد عليپور پيام نور تهران 1389
73 اثیر آموزش مهارتهای مقابله با تنیدگی بر کیفیت زندگی،سبک زندگی ونگرش بیماران نسبت به بیماری در مبتلایان به دیابت نوع دو مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی راهنما مرضيه يوسفي‌نژاد سيد مسعود ارزاقي پيام نور تهران 1390
74 مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس بر كيفيت زندگي و شادكامي زنان يائسه مشاور خديجه رسولي ليچايي مرتضي ترخان پيام نور تهران 1390
75 تاثیرآموزش مهارتهای زندگی درارتقاءسلامت عمومی مراجعین به خانه های سلامت مشاور مرضيه رضا زاده سفيديي فرهاد شقاقي پيام نور تهران 1390
76 تاثير آموزش مهارتهاي زندگي و راهبردهاي مقابله‌اي بر بهزيستي رواني مادران کودکان عقب مانده ذهني راهنما شهرزاد صفارشرق مهناز علي‌اكبري دهكردي پيام نور تهران 1389
77 بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و رضایت از زندگی در دانش آموزان شهر قم مشاور سميه صادقي محمود گلزاري علامه طباطبايي 1388
78 اثر فوری مراقبه گروهی بر غلظت ایمونوگلوبین ترشحی Aموجود در بزاق راهنما فاطمه تركماني احمد عليپور پيام نور تهران 1390
79 مقایسه تحول تکنیک‌های مطالعه، افکار خودکار و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز قم راهنما بتول موسوي اصل حسين زارع پيام نور تهران 1390
80 بررسي تأثير ويژگي هاي شخصيت ، بهزيستی شخصی و شيوه هاي فرزند پروري مادران بر عمل به باورهاي ديني دختران آنها در شهر قم مشاور انعام مروجي طبسي محمود گلزاري علامه طباطبايي 1390
81 بررسي تطبيقي روشهاي تربيتي در قرآن،احاديث و عهدين مشاور بتول جعفريان پژوه محمد تقي رفعت نژاد پيام نور قم 1391
82 تاثیر اموزش بارش مغزی بر میزان خلاقیت وانگیزش پیشرفت دانش اموزان راهنما مريم لاري حسين زارع پيام نور تهران 1390
83 رابطه دانش تخصصی وتعهد سازمانی با عملکرد مدیران مدارس مقطع ابتدایی آموزش وپرورش استان قم  راهنما سيد احمد ميري سيروس تدبيري آزاد اسلامي اراك 1391
84 برآورد اثربخشي آموزش تغيير سبك زندگي بر  افزايش رضايت زناشويي راهنما زهره معين‌فر سليمان‌نژاد پيام نور دوبي 1390
85 بررسی رابطه  طرحواره های ناسازگار و افکار خودکاربا خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش پسرمدارس راهنمایی  ومقایسه بادانش آموزان  پسر در مدارس راهنمایی عادی شهر قم مشاور رضا دليريان مجيد ضرغام حاجبي آزاد اسلامي اراك 1391
86 رابطه بین سبک های فرزند پروری ، طرحواره های ناسازگاری اولیه با شکل گیری هویت و انگیزه پیشرفت دانشجویان پیام نور استان قم راهنما طاهره حق‌دان آذر پاك‌دامن ساوجي آزاداسلامي ساوه 1391
87 شادي و غم از ديدگاه قران و احاديث مشاور زهرا كريمي پيام نور قم 1389
88 ارتباط رضايت شغلي كارگران با سبك مديريتي و جو سازماني مشاور محسن جواهري يكتا مجيد ضرغام حاجبي آزاد اسلامي ساوه 1391
89 رابطه افكار خودكار و مهارت‌هاي مطالعه با عملكرد تحصيلي در دانشجويان  مقطع كارداني دانشگاه جامع علمي کاربردي قم راهنما مريم كاووسي حسن ميرزاحسيني آزاد اسلامي ساوه 1391
90 مقايسه عملكرد حافظه معمولي و آزمايشگاهي در دانشجويان دختر و پسر با توجه به ويژگي هاي شخصيتي آنها مشاور ليلا حامدي مقدم حسين زارع پيام نور تهران 1388
91 تاثير آموزش از طريق فن آوري اطلاعات بر مهارت حل مساله و انگيزش تحصيلي وعملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه اول متوسطه شهر قم مشاور اميرهوشنگ ملاحسيني بهشته نيوشا آزاد اسلامي ساوه 1391
92 رابطة خودميان‌بيني با سازگاري اجتماعي و سلامت رواني در دانشجويان راهنما سميه پوربافراني حسين زارع پيام نور تهران 1391
93 اثربخشي مشاورة گروهي به شيوة راه حل مدار(SFT) در افزايش صميميت زناشويي زنان متأهل مشاور دوم طيبه حسيني مجتبي اميري مجد (راهنما) و محمد قمري آزاد اسلامي ابهر 1391
94 مقایسه تأثیر درمان شناختی و درمان دارویی با بازدارنده های باز جذب سرو تونین بر کیفیت زندگی بیماران وسواس – بی اختیاری در شهر اصفهان مشاور نفيسه تسليمي نودهي محمدرضا عابدي پيام نور تهران 1390
95 اثر بخشی آموزش رفتاری والدين بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان 7 تا 10 سال مبتلا به اختلال نقص توجه وبيش فعالی در استان قم مشاور فاطمه زارچي‌پور اسدزاده علامه طباطبايي 1390
96 ناهنجاريهاي اجتماعي جوانان از ديدگاه قران و حديث مشاور عظيمه عباسي صدر رحمت‌الله عبدالله‌زاده آراني پيام نور قم 1391
97 رابطة بين طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه با ويژگيهاي شخصيتي در دانشجويان مبتلا به اضطراب اجتماعي مشاور هانيه بشارتي محمداسماعيل ابراهيمي آزاد اسلامي همدان 1392
98 ميزان رضايت‌مندي دانشجويان مراكز تربيت معلم استان قم از نحوة عملكرد گزينش آموزش و پرورش راهنما رضا احسان‌فر سيروس تدبيري آزاد اسلامي ساوه 1387
99 رابطة افكار خودكار با بهزيستي شخصي دانش‌آموزان راهنمايي و متوسطة شهر ساوه در سال تحصيلي 86-1385 راهنما معصومه احساني احمد عليپور پيام نور تهران 1386
100 مقايسة طرحواره‌هاي ناسازگار اولية افراد مبتلا به اختلال شخصيت ضداجتماعي، اختلال دوقطبي  و اختلال اضطراب منتشر با افراد عادي مشاور بهروز چلمردي احمد علي‌پور پيام‌نور تهران 1392
101 رابطة خودميان‌بيني با افكار خودكار، احساس تنهايي و بهزيستي رواني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي قم راهنما ريحانه پورمسعودي حسن ميرزا حسيني د. آ. ا. علوم و تحقيقات ساوه 1392
102 رابطة خودميان‌بيني با مقابله با تنيدگي و كيفيت زندگي راهنما مينا بشري حسن ميرزا حسيني د. آ. ا. علوم و تحقيقات ساوه 1392
103 رابطة بين ويژگيهاي شخصيتي مدل هگزاكو با نوميدي و بهزيستي رواني پرستاران شاغل استان قم راهنما فائقه رضويان حسن ميرزا حسيني د. آ. ا. علوم و تحقيقات ساوه 1392
104 رابطة باورهاي فراشناختي و اهمالكاري تحصيلي در دانش‌آموزان متوسطة تيزهوش و عادي راهنما عباس يزديان حسن ميرزا حسيني د. آ. ا. كيش 1392
…..