Articles

ردیف
عنوان مقاله
نام نشریه
تاریخ انتشار
نام نویسندگان
1
مطالعة مقدماتی اثر روش مقابله‌درمانگری بر عوامل نخستین شخصیت
پیك نور
1384
علیرضا آقایوسفی
2
مقایسة بهزیستی شخصی كودكان كم‌توان ذهنی و مادران آنها
پژوهش در حیطة كودكان استثنایی
1386
سیده مریم هاشمی نسب، علیرضا آقایوسفی و احمد علیپور
3
افکار خودکار و بهزیستی روانی در جانبازان قم
طب نظامی
1388
علیرضا آقایوسفی
4
تأثیر مقابله درمانگری بر کاهش تنیدگی زنان مبتلا به اختلال عروق کرونر
علوم رفتاری
1388
علیرضا آقایوسفی و حسین زارع
5
مقایسه هوش هیجانی و سلامت روان در معتادان به مواد مخدر و افراد عادی
مجله دانشگاه علوم پزشكی گیلان
1388
زهرا خسروی كبیر، سید ولی الله موسوی و علیرضا آقایوسفی
6
بررسی ویژگیهای روانسنجی نشانگر بهزیستی- مقیاس ناتوانیهای شناختی
پژوهش در حیطة كودكان استثنایی
1388
علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور، نسیم شریف
7
پیش‌بینی كننده‌های جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی استفادة مرضی از دارو و مواد در جانبازان
طب نظامی
1388
علیرضا آقایوسفی
8
شیوه‌های مقابله با اختلال تنیدگی پس‌آسیبی و نشانه‌های تنیدگی مزمن
علوم رفتاری
1389
علیرضا آقایوسفی
9
نقش ساختار شخصیت و احساس هویت در سلامت روانی و كارایی مطلوب كارمندان شهرداری شهر قم
طلوع بهداشت
1387
سهراب عبدی زرین، علیرضا آقایوسفی، محبوبه عبدی زرین، الهام محمدی، رحم خداجوادی
10
تدوین مقدماتی پایه‌های فلسفی الگوی اسلامی روانشناسی: روی‌آوردی نو
فلسفه دین  (دانشگاه تهران)
1388
علیرضا آقایوسفی
11
رابطه ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی با سلامت روان افراد مبتلا به فنیل كتونوریا تحت درمان
پژوهش در حیطة كودكان استثنایی
1387
علیرضا آقایوسفی، سحر بهروزیان، اسماعیل سعدی‌پور
12
Personal Well-being, Stress and Stress Symptoms in Iranian Veterans’ Wives
Iranian J of Psychiatry
2010
Alireza Aghayousefi & Nasim Sharif
13
Personal Well-being and Stress Symptoms in Wives of Iranian Martyrs, Prisoners of wars and Disabled Veterans
Iranian J of Psychiatry
2010
Alireza Aghayousefi & Nasim Sharif
14
رابطه سبكهای تفكر با بهزیستی شخصی در دانش‌آموزان متوسطه و پیش‌دانشگاهی شمال شهر تهران در سال تحصیلی 88-1387
مطالعات روان‌شناختی
دوره 6 ش4 زمستان 1389
علیرضا آقایوسفی و نسیم شریف
15
بررسی همبستگی بین بهزیستی روانی و حس انسجام در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مركز
پژوهنده
1389
علیرضا آقایوسفی و نسیم شریف
16
تاثیر مقابله درمانگری برسلامت عمومی مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی ژنتیکی و غیر ژنتیکی
مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی یزد
1390
دوره 19 شماره 1
مریم علاقبند ، علی رضا آقایوسفی ، محمود کمالی ، مهدی دهستانی ، بی بی فاطمه حقیرالسادات ، طاهره نظری و محمد حسن شیخها
17
بررسی رابطه بین رضایت زناشویی با مشکلات جسمی دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن
یافته
1390
دوره 13 شماره 1
دکتر علی رضا آقایوسفی، کبری مرادی، نوش آفرین صفری ، شیرین قاضی و فاطمه امیری
18
رابطة شیوه‌های مقابله و نشانه‌های تنیدگی مزمن با استفادة مرضی از دارو و مواد در جانبازان قم
طب جانباز
سال4، ش4، زمستان 1390، ص 33-24
علیرضا آقایوسفی
19
رگه‌های شخصیتی پیش‌بینی كننده‌ی افسردگی در كودكان و نوجوانان
مجله‌ی روان‌شناسی بالینی
سال سوم، ش1، پیاپی 9، بهار 1390
علیرضا آقایوسفی، بهرام ملكی
20
اثر مقابله درمانگری بر ناامیدی زنان نابارور
علوم رفتاری
دوره 5 شماره 2 سال 1390
علیرضا آقایوسفی ، حسین زارع ، فرزانه چوبساز و گلاره مطیعی
21
تحلیل رابطه بین سبكهای یادگیری با روی‌آوردها و مهارتهای مطالعه در دانشجویان
دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
سال2 ش3 بهار و تابستان 1390
صص 116-102
علیرضا آقایوسفی و نسیم شریف
22
رابطه بین هوش سیال، ابعاد شخصیت (برون‌گرایی، روان‌رنجوری و روان‌پریشی) و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان
روان‌شناسی كاربردی
سال 4، شماره2
تابستان 1389
مهرداد اكبری و علیرضا آقایوسفی
23
Reliability and Validity of the “Personal Well-Being Index – Adult” in Mothers of Mentally Retarded Students in North of Tehran-Iran
Iran J Psychiatry Behav Sci
2011; 5(2): 106-113.
Alireza Aghayousefi, Ahmad Alipour & Nasim Sharif
24
آیا مقابله‌درمانگری بهزیستی مادران دارای فرزند استثنایی را بهبود می‌بخشد؟
مجله دانشگاه علوم پزشكی ارومیه
دوره22 ش5 صص 409- 399- آذر و دی 1390
علیرضا آقایوسفی و مهدی دهستانی
25
اثر موسیقی همراه با حركات موزون بر پرخاشگری كودكان كم‌توان ذهنی متوسط تا شدید
پژوهش در حیطة كودكان استثنایی
سال10 ش4 پیاپی 38 زمستان89
علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور
26
اثر مقابله‌درمانگری مادر بر شدت حملات فراگیر كودكان مصروع
مجلع علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی قزوین
آذر و دی 1392
سال 17 شماره 5
علیرضا آقایوسفی و نسیم شریف
27
تحلیل رابطه بین روشهای مقابله با تنیدگی و بیوماركر ایمنی شناختی اینترلوكین6 در بیماران عروق كرونر قلب
مجلع علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان
دوره 17، شماره 2 سال 1392 صص 155 تا 165
علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور، فرهاد شقاقی و نسیم شریف
28
بررسی رابطه بین عاملهای شخصیتی و عملكرد شغلی مدیران صنعت بیمه
مجله علمی-پژوهشی `پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)
زمستان 1390 سال 26 شماره 4 پیاپی 104
علیرضا آقایوسفی و وحیده صالح میرحسنی
29
رابطه سبكهای حل مسأله و بهزیستی شخصی در دانشجویان
اندیشه و رفتار (دانشگاه آزاد اسلامی رودهن)
دوره6، ش22، زمستان 1390، صص 79-88
علیرضا آقایوسفی و نسیم شریف
30
اثر بخشی آموزش تکنیک‌های مقابله‌ای بر راهبردهای مقابله‌ای زنان نابارور
مجله دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه- بهبود
دوره 16، شماره 2، صص 164-155
خرداد و تیر1391
علیرضا آقایوسفی، فرزانه چوبساز، فرهاد شقاقی، گلاره مطیعی
31
بررسی سلامت عمومی، تاب آوری و مكانیسمهای دفاعی در افراد مبتلا به سردرد میگرنی
طب جنوب
تابستان 1392، جلد16 شماره 2، صص 127-118
علیرضا آقایوسفی و مهتاب بازیاری میمند
32
اثربخشی آموزش بهداشت بلوغ و قاعدگی بر سلامت عمومی دختران دوره سوم راهنمایی
تحقیقات روان‌شناختی (دانشگاه آزاد تهران مركزی)
پاییز 1388; 1(3):105-118
علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور و فریده نجاری حسن‌زاد
33
تاثیر مقابله درمانگری بر فرسودگی شغلی مدرسان کنسرواتوار تهران
تحقیقات روان‌شناختی (دانشگاه آزاد تهران مركزی)
زمستان 1388; 1(4):98-87
علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور و آزیتا داودی‌فر
34
بررسی حس انسجام و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران
مطالعات روانشناختی
پاییز 1390
دوره 7، ش3، صص 73-51
علیرضا آقایوسفی و نسیم شریف
35
تاثیر مقابله درمانگری بر باورهای خود، کارآمد، تنیدگی و فرسودگی شغلی مدرسان کنسرواتوار (دانشکده موسیقی) تهران
اندیشه و رفتار (روان‌شناسی كاربردی)
زمستان 1387
دوره 3، ش10
صص 16-7
علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور و آزیتا داودی‌فر
36
تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر هوش هیجانی دانشجویان دختر دانشگاه تهران
تحقیقات روان‌شناختی (دانشگاه آزاد تهران مركزی)
تابستان 1388; 1(2):59-49
احمد علیپور، علیرضا آقایوسفی و زهرا ادب‌دوست
37
اثربخشی تحول راهبرد خود نظم دهی بر عملکرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال کمبود توجه بیش فعالی
روان‌شناسی كاربردی
تابستان 1390
دوره5، ش2، پیاپی 18
صص 47-37
علی بخشی سیده زهرا,آقایوسفی علیرضا,زارع حسین,بهزادی پور ساره
38
نقش عوامل شخصیتی بر راهبردهای مقابله ای و تاثیر روش مقابله درمانگری بر عوامل شخصیتی و افسردگی
مجله روان‌شناسی
زمستان 1379
دوره4، ش4، پیاپی 16
صص 370-347
علیرضا آقایوسفی، پریرخ دادستان، جواد اژه‌ای و محمود منصور
39
اثربخشی مقابله درمانگری بر احساس تنهایی زنان نابارور
روان‌شناسی كاربردی
پاییز 1390
دوره5، ش3، پیاپی 19
صص 98-85
گلاره مطیعی، علیرضا آقایوسفی، فرزانه چوبساز، فرهاد شقاقی
40
تأثیر شناخت‌درمانی در كاهش افسردگی بیماران جذامی افسرده
مجله دانشگاه علوم پزشكی ارومیه
دوره 24- ش1- فروردین 1392-صص 44-38
روشنك زلال، علیرضا آقایوسفی و اكبر رضایی
41
رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم
پژوهشنامه تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
زمستان 1388، سال5، شماره 21، صص  134-119
عبدی زرین سهراب,آقایوسفی علیرضا,قائدامینی غلامرضا,محمدی الهام,كهالی عباس
42
رابطه بین روشهای مقابله با استرس و سطح اینترلوكین 1 بتا و كورتیزول در بیماران قلبی كرونری
مجله دانشگاه علوم پزشكی بیرجند
جلد19، ش2، صص 190-182
علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور، فرهاد شقاقی و نسیم شریف
43
تأثیر خوش‌بینی سرشتی بر سوگیری توجه به چهره‌های هیجانی
مجله اصول بهداشت روانی
مقاله 5، دوره 6، شماره 1، صفحه 45-56 (12)، آذر 1391
حسن شفیعی و علیرضا آقایوسفی
44
بررسی اثربخشی درمان هفت‌مرحله‌ای فورتین بری و موری در بهبود افسردگی، اضطراب و تنیدگی
فصلنامه علمی-پژوهشی: فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی
سال2 شماره 8 زمستان 1390
صص 65-82
منا جاسمی، دكتر محمود گلزاری، دكتر علیرضا آقایوسفی، دكتر علی فتحی آشتیانی، دكتر فرهاد شقاقی
45
اثربخشی برنامه آموزش والدین بر كاهش مشكلات رفتاری كودكان
روان‌شناسی كاربردی
سال5، ش4، پیاپی20، زمستان 1390، صص 59تا 73
رقیه بلالی و علیرضا آقایوسفی
46
بررسی اثربخشی آموزشهای فراشناخت و ذهن آگاهی بر رفتارشهروندی سازمانی معلمان شهرستان بجنورد
فصلنامع علمی پژوهشی
پژوهشنامه تربیتی
دوره8، ش35، تابستان 1392، صص 17-1
مجید صفاری‌نیا، احمد علیپور، علیرضا آقایوسفی و عبدالله مفاخری
47
آگاهی از مفهوم مرگ و افسردگی در كودكان
مجله دست‌آوردهای روان‌شناختی د چمران اهواز
دورة4، ش2، 1391، صص 118-101
علیرضا آقایوسفی و مجتبی دلیر
48
تأثیر گروه درمانی شناختی به روش مایكل فری در كاهش افسردگی زندانیان
اندیشه و رفتار دانشگاه‌آزاد اسلامی رودهن
دوره 6، ش 22، زمستان 1390 صص 30-21
احسان كهریزی، علیرضا آقایوسفی و مالك میرهاشمی
49
بررسی رابطه بین راههای مقابله با تنیدگی و بیوماركر تروپونین قلبیI در بیماران عروق كرونر قلب
مجله پزشكی هرمزگان
سال 18، ش2، صص 103 تا 112، خرداد و تیر 1393
علیرضا آقایوسفی، نسیم شریف، احمد علیپور و فرهاد شقاقی
50
ارتباط كیفیت زندگی و سرمایه روان‌شناختی با ادراك بیماری در میان مبتلایان به ام. اس
فصلنامه علمی- پژوهشی
روانشناسی سلامت
سال1- ش1- بهار 1391
صص 41-29
علیرضا آقایوسفی، فرهاد شقاقی، مهدی دهستانی و زیبا برقی ایرانی
51
بررسی خشم و كیفیت زندگی در بیماران عروق كرونری
مجله علمی پزشكی دانشگاه علوم پزشكی جندی‌شاپور اهواز
صص 354-345
سال12، ش4، 1392
مریم شاهنده و علیرضا آقایوسفی
52
رابطه علی خشم، سرسختی روانشناختی وكیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری
مجله علمی‌پژوهشی روان‌شناسی سلامت
شماره سوم – سال اول- پاییز1391- صص 49-39
علیرضا آقایوسفی و مریم شاهنده
53
اثر مقابله‌درمانگری مادران بر پرخاشگری كودكان عقب‌ماندة ذهنی آنان
خانواده پژوهی
پاییز 1391، سال8 شماره 31 صص 304-291
علیرضا آقایوسفی
54
Comparison of Early Maladaptive Schemas in Neurotic Perfectionism and Non-Perfectionist Middle School Students
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
http://www.zjrms.ir/browse.php?a_id=1742&sid=1&slc_lang=fa
Jan. 2013
Vol. 16, No 5, Pp 37-40
AliReza Aghayousefi &
Borzoo Amirpour
55
رابطه بین روشهای مقابله با استرس و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) در بیماران عروق كرونر قلب
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار
دورة 20، شمارة2، تابستان 1392، صص 175-165
علیرضا آقایوسفی، نسیم شریف، احمد علیپور و فرهاد شقاقی
56
مقایسه اثر تنیدگی‌زایی محاسبه ذهنی و تعارض زبان‌شناختی واج-فونتیك بر تغییرات كورتیزول بزاقی در دختران دانش‌آموز دبیرستانی
زبان‌شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سال سوم، ش1، بهار و تابستان 1391، صص 19-1
فریبا جان‌نثاری لادانی، علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور و حسین زارع
57
روش جدید آشكارسازی نقاط در دست‌نوشته‌های فارسی به منظور تحلیل روانشناختی افراد بر اساس دست‌خط
Iranian Journal of Medical Informatics
2012, Vol. 1, No: 3
فاطمه رضایی، محسن شاه‌محمدی، محمد علیمرادی و علیرضا آقایوسفی
58
اثر مقابله‌درمانگری بر روشهای مقابله‌ای مادران كودكان مصروع
مجله علوم رفتاری
زمستان 1391، دوره6، ش4، صص
علیرضا آقایوسفی و مریم علاقبند
59
مقایسه تغییرات شاخصهای فیزیولوژیك كاركنان واجد فرسودگی شغلی بعد از خواندن متن انسی
فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی/ سازمانی
سال2، ش8، پاییز1390، صص 59-51
مریم روشن و علیرضا آقایوسفی
60
تاثیر نوروزگرایی بر پردازش اطلاعات چهره های هیجانی در نوجوانان
فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی
ISSN: 2008-0166
سال6، ش1، پیاپی21، صص 56-45
بهار 1391
حسن شفیعی و علیرضا آقایوسفی
61
مقایسه سیستم های مغزی فعال سازی/بازداری رفتاری و منبع كنترل دانشجویان دختر و پسر
فصلنامه روانشناسی كاربردی
سال6، ش3، پیاپی 23، پاییز 1391، صص 7
مریم شاهنده و علیرضا آقایوسفی
62
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه دركودكان به روش تحلیل عاملی
پژوهنده
سال17، ش5، پیاپی89، صص  271-265
آذر و دی 1391
علیرضا آقایوسفی و برزو امیرپور
63
Reliability and Validity of the ‘‘Personal Well-Being Index- Cognitive Disability’’ on Mentally Retarded Students
Iranian J of Psychiatry
2013; 8:2: 68-72
Alireza Agha Yousefi, Kambiz Mozaffari, Nasim Sharif, Mohammad Sepasi
64
مقایسة حوزه‌های طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و ریشه‌های والدینی و تله‌های زندگی زنان مطلقه با عادی
مجله علوم رفتاری
دوره 7 شماره 2 تابستان 1392
عارفه منجم، علیرضا آقایوسفی و حسین زارع
65
تأثیر خواندن متن فارسی نوشته شده به حروف انگلیسی (فینگیلیش) بر تغییرات كورتیزول بزاقی دختران دانش‌آموز
مجلة روان‌شناسی مدرسه
تابستان 1392، دورة2، شمارة2، صص 137-124
احمد علیپور، علیرضا آقایوسفی و نیكتا عباس‌زاده اقدم
66
برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس های افسانه پردازی شخصی و خیال پردازی جدید: مقیاس‌هایی برای سنجش خودمیان بینی در بزرگسالان
مجلة شناخت اجتماعی
بهار و تابستان 1392سال دوم، ش3، صص 80-64
علیرضا آقایوسفی، حسین زارع، سمیه پوربافرانی
67
بررسی سبک زندگی در سوءمصرف کنندگان مواد و افراد بهنجار: یک مقایسه مبتنی بر آدلری نگری
فصلنامه علمی- پژوهشی
روانشناسی سلامت
دوره2، شماره5، بهار 1392، صص 50-40
علیرضا آقایوسفی، علی احمدی ازغندی، علی حسینایی، محمد اوركی، اعظم نوفرستی
68
مقایسة تأثیر تقدم و تأخر مطالعة متن فارسی با حروف فارسی و متن فارسی با حروف انگلیسی (انسی) در برانگیختگی فیزیولوژیكی بدن
زبان‌شناخت
پذیرش 8075 مورخ 16/9/1392
علیرضا آقایوسفی و زهرا استادیان خانی
69
اعتیاد و سوء مصرف مواد: نقش افكار خودكار، راهبردهای مقابله‌ای و نوروزخویی در عود
فصلنامه اعتیاد پژوهی
سال 4، ش15، پاییز 1389، صص 48-35
مرین زارع، علیرضا آقایوسفی، مجید صفارنیا، زینب شایقیان
70
بررسی ارتباط هوش معنوی و مؤلفه‌های شخصیت در بین پرستاران بیمارستانهای نظامی
فصلنامه روانشناسی نظامی
دوره4، ش13، بهار 1392، صص 70
فاطمه نظامی، علیرضا آقایوسفی و فرهاد شقاقی
71
رابطة بین روشهای مقابله با تنیدگی و زیست‌نشانگر قند خون ناشتا (FBS) در بیماران عروق كرونر قلب
فصلنامه علمی‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار
بهار 1393- دوره 21- شماره 1- صص 81 تا 92
علیرضا آقایوسفی و نسیم شریف
72
ذهن‌آگاهی و اعتیاد: اثربخشی ذهن‌آگاهی بر كاهش استرس، اضطراب و افسردگی در سوء مصرف كنندگان مواد
اندیشه و رفتار
(دانشگاه آزاد اسلامی رودهن)
دوره7، ش27، بهار 1392
صص 17 تا 26
علیرضا آقایوسفی، محمد اوركی، مریم زارع و سعید ایمانی
73
The relationship between egocentrism and automatic thought with maladaptive schemas in students
International Journal of Psychology and Behavioral Research
Special issue Vol 1(1), February2014
Pp  49-59
Arefeh Monajjem & Alireza Aghayousefi
74
رابطه بین راههای مقابله با استرس و بیوماركر واكنشگر C در بیماران CHD
فصلنامه علمی‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار
مرداد و شهریور 1393 , دوره  21 , شماره  3 ; از صفحه 431 تا صفحه 440 .
علیرضا آقایوسفی و نسیم شریف
75
تنیدگی تحصیلی، خودكارآمدی تحصیلی و عملكرد تحصیلی در دانشجویان
مطالعات روان‌شناسی تربیتی
پاییز و زمستان 1392
دوره 10، ش18، صص 46-21
علیرضا آقایوسفی، علی خدایی و امید شكری
76
بررسی سطح تحصیلات و سن بر رفتار دینی زنان جنوب كشور
فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه
سال4، ش4، زمستان 92، صص 127-115
مجید صفاری نیا، علیرضا آقایوسفی و حمیدرضا ایمانی فر
77
اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله‌ای بر كاهش تنیدگی بیماران مبتلا به صرع
فیض
خرداد و تیر 1393- دوره 18 شماره 2- صص 121-117
مریم مأمن‌پوش، علیرضا آقایوسفی، ابراهیمی امرالله و میرمهدی رضا
78
:نقش نشخوار فکری در بهزیستی روانی و اضطراب در همسران بیماران مبتلا به سرطان در استان قم
روانشناسی سلامت
دوره 4، شماره 14، تابستان 1394
صفحه 97-79
علیرضا آقایوسفی، اكرم خاربو و حمیدرضا حاتمی
79
بررسی رابطه شادكامی با جهت گیری مذهبی و شخصیت
مطالعات روانشناختی (الزهرا)
دوره 10- شماره2- تابستان 1393- صص 119-142
مهناز علی اكبری دهكردی، علیرضا آقایوسفی و الهه اسلمی
80
تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر هوش منطقی و پیشرفت درس ریاضی
فصلنامه تعلیم و تربیت
بهار 1392- شماره 113- صص 139-158
ماندانا محمدی، فرهاد شقاقی و علیرضا آقایوسفی
81
پیش بینی کننده های شخصیتی گرایش به دین
دوفصلنامه دین و ارتباطات- دانشگاه  امام صادق
سال 21 شماره 1 (پیاپی 45)- صص 5 تا 26
بهار و تابستان 1393
علیرضا آقایوسفی، مجید صفاری‌نیا، محمود شرفی و حمیدرضا ایمانی‌فر
82
رابطه ابعاد شخصیت با حل مسأله و بهزیستی روان‌شناختی: نقش خودشیفتگی
فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی
سال5، ش17، بهار 1393، صص 102-89
مجید برادران، مجید صفاری‌نیا و علیرضا آقایوسفی
83
The Effectiveness of Mindfulness and Metacognitive Training on Social Well-Being
Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research
Vol. 3 Issue 10, October 2014, ISSN 2278-0637, pp. 125-132
(Special Issue on Basic and Applied Sciences)
Majid Safarinia, Ahmad Alipour, Alireza Aghayousefi, Abdollah Mafakheri
84
The Relationship between Cognitive Appraisal and Adherence to Medical Regimens in Type 2 Diabetic Patients
Journal of Caring Sciences
Journal of Caring Sciences 2014;3(4):277-285.
doi:10.5681/jcs.2014.030
Shahnaz Ahrari, Ali Mohammadpour, Zahra Amouzeshi, Alireza Agha-Yousefi
85
تأثیر درمان پردازش شناختی بر زیست نشانگرهای قلبی- عروقی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
طب جانباز
دوره7، ش1، زمستان 1393
علیرضا آقایوسفی، برزو امیرپور، احمد علیپور و حسین زارع
86
بررسی ارتباط بین صفتهای شخصیتی با راهکارهای مقابله با درد در سوء مصرفکنندگان مواد
روانشناسی سلامت
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 40-49
علیرضا آقایوسفی؛ علیرضا همایونی؛ مهدی صحرا گرد طوقچی؛ ارسلان خانمحدی اطاقسرا؛ غلامعلی نیکپور
87
بررسی نقش سبک‌های تصمیم‌گیری در ناهماهنگی شناختی و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آن
شناخت اجتماعی
دوره 3، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 30-40
علیرضا آقایوسفی، حسین زارع، مریم زارع و فرهاد شقاقی
88
رابطة مؤلفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان
شناخت اجتماعی
دوره 3، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 133-123
مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ علی مصطفائی
89
رابطه خودمیان‌بینی و طرح‌واره‌های ناسازگاراولیه با بهزیستی شخصی در دانشجویان
مچله علوم رفتاری
پاییز 1393، جلد 8 شماره 3 صفحات 262-253
علیرضا آقایوسفی و عارفه منجم
90
The Effectiveness of Mindfulness and Metacognitive Training on Social Well-Being
Journal of Behavioral Sciences in Asia
February 2015, 3(13), Pp 36-44
مجید صفاری‌نیا، احمد علیپور، علیرضا آقایوسفی و عبدالله مفاخری
91
مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و شناخت درمانی گروهی در بهبود افسردگی دانشجویان
فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی بالینی
سال1، ش1، تابستان 1393، صص 59-46
منا جاسمی، دكتر محمود گلزاری، دكتر علیرضا آقایوسفی، دكتر علی فتحی آشتیانی
92
رابطه انگیزه پیشرفت با طرحواره های ناسازگار اولیه و جو عاطفی خانواده
فصلنامه روانشناسی كاربردی
سال8، ش4، پیاپی 32، زمستان 1393، صص 131-111
احمد قدسی، نفیسه صریحی و علیرضا آقایوسفی
93
The effectiveness of Schema therapy in decrease anger and hostility among male veterans with chronic posttraumatic stress disorder
مجله پزشكی هرمزگان
Vol. 20, no. 2, 2016, pp 119-126
Alireza Aghayousefi, Borzoo Amirpour ,Ahmad Alipour , Hossein Zare , Abbas Badri
94
اثربخشی روان‎درمان گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر طرحواره‎های هیجانی معتادین در حال ترک
طب انتظامی- بهداد
دوره 4, شماره 2 – ( 4-1394(
صفحه 117-119
علی رضا آقا یوسفی، عارفه منجم
95
بررسی میزان اثربخشی پردازش شناختی در كاهش خشم و خصومت جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا (نهاجا)
سال 16 شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1393 صص 14-6 مسلسل 47-46
علیرضا آقایوسفی، برزو امیرپور، احمد علیپور و حسین زارع
96
بررسی رابطه خودمیان‌بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان
دوفصلنامه شناخت اجتماعی
دوره3؛ ویژه‌نامه، زمستان 1393، مقاله 10، صص 152-141
علیرضا آقایوسفی، حسین زارع و سمیه پوربافرانی
97
اثربخشی روان درمانی گروهی تحلیل رفتار متقابل بر عقاید وسوسه انگیز و سبكهای دلبستگی و نظم جویی شناختی در معتادین در حال ترك
اعتیاد پژوهی
سال9، ش 34، تابستان 1394
عارفه منجم، علیرضا آقایوسفی
98
Reliability and Validity of the Farsi Version of the Somatosensory Amplification Scale
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
DOI: 10.17795/ijpbs-233
Vol 9, No 3; E233
pp. 1-7
September 2015
ISI/ ESCI
Alireza Aghayousefi, Mohammad Oraki, Narges Mohammadi, Valiyollah Farzad, and Hammed Daghaghzadeh
99
رابطه رفتار جامعه‌پسندی و گرایشهای مطلوب اجتماعی در زنان با پنج عامل شخصیتی كاستا و مك كری
فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه
سال6، ش2، تابستان 1394، صص 84-67
علیرضا آقایوسفی،  علی مصطفایی، حسین زارع، حمیدرضا ایمانی فر
100
تأثیر رفتاردرمانی دیالكتیك بر كاهش تكانشگری در زنان مبتلا به همبودی اختلالات شخصیت مرزی و سوء مصرف مواد
اعتیاد پژوهی
سال9 شماره 34، صص 97-79
علیرضا آقایوسفی، مزتضی ترخان و طاهره قربانی
101
اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی شوناكر مبتنی بر نظریه آدلر بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان سرپرست خانوار
مجله روانشناسی و روانپزشكی شناخت (علوم پزشكی كردستان)
پاییز 1394، صص 15-1، سال2، ش 3
علیرضا آقایوسفی، اشرف مهمان نوازان و مهدی دهستانی
102
Evaluation of the Effectiveness of Quality of Life Therapy (QOLT) on
Individual Well-being and Happiness of Infertile Women
Mediterranean Journal of Social Sciences
MCSER Publishing, Rome-Italy
Vol 6 No 6 S6
December 2015. Pp. 87-91
Alireza Agha Yusefi, Mehdi Dahestani, Parastoo Abaspour, Mitra Bakhtiari, Sarah Vafaee
103
پیش‌بینی كننده‌های شخصیتی و خلقی جامعه‌پسندی
فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
دوره5، ش2، تابستان 1395 صص 271-255
مجید صفاری‌نیا، علیرضا آقایوسفی و حمیدرضا ایمانی‌فر
104
اثربخشی عمل به باورهای مذهبی و تاب‌آوری و سرسختی روانشناختی در بین طلاب علوم دینی و دانشجویان
فصلنامه پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت اسلامی
سال 23، شماره 28، دوره جدید، پاییز 1394، صص 147-131
علیرضا آقایوسفی، مجید صفاری‌نیا و حمیدرضا ایمانی‌فر
105
پیش‌بینی عملكرد تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس سطوح مختلف دلبستگی
مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران
دوره21، ش2، زمستان 1394، صص 316-308
علیرضا آقایوسفی، شهرزاد سراوانی، رقیه زراعتی، فاطمه السادات رازقی و سعید پور عبدل
106
نقش خودكارآمدی و هراس اجتماعی در پیش‌بینی وابستگی به اینترنت در دانش‌آموزان
فصلنامه رویش روانشناسی (علمی ترویجی)
سال4 ، ش 13، زمستان 1394، صص 104-93
مجتبی دلیر و علیرضا آقایوسفی
107
رابطه بین روشهای مقابله با تنیدگی و بیوماركر ایمنی شناختی اینترلوكین6 در بیماران قلبی كرونری هنگام مواجهه با یك رویداد تنیدگی‌زا
مجله دانشگاه علوم پزشكی سبزوار
دوره 22، ش6، بهمن و اسفند 1394، صص 1098-1088
نسیم شریف و علیرضا آقایوسفی
108
همبستگی بین روشهای مقابله با تنیدگی و فشار خون سیستولیك و دیاستولیك در بیماران قلبی كرونری
پژوهنده
جلد20، ش6، بهمن و اسفند 1394، صص 333-327
نسیم شریف و علیرضا آقایوسفی
109
بررسی تأثیر قصه‌گویی در كاهش درد كودكان مبتلا به لوسمی
روانشناسی سلامت
سال3، ش1، بهار 1393
ناهید یوسف پور، علیرضا آقایوسفی
110
بررسی اثرات سایكوفیزیولوژیك استرس آزمون استروپ بر مقادیر كورتیزول بزاقی، نبض و فشارخون دانشجویان
روانشناسی سلامت
سال3، ش3، پاییز 1393
احمد علی‌پور، رضا دوستی، حسین زارع و علیرضا آقایوسفی
111
رابطه سیستمهای مغزی بازداری و فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) با سبكهای تصمیم‌گیری: نقش تعدیل كننده دست برتری
فصلنامه علمی تخصصی عصب روانشناسی
سال 1، ش2، پاییز 1394، صص: 31-17
علیرضا آقایوسفی، محمد اوركی و رقیه محمدی
112
مقایسه سیستم‌های مغزی رفتاری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد عادی
یافته
دوره هجدهم / شماره 1 / بهار 95 / مسلسل 67
ص ص 65 تا 73
كبری مرادی، علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور و پرویز بهرامی
113
مقایسه ویژگی های تنیدگی ، شیوه های مقابله، تیپ شخصیتی سی و تیپ شخصیتی دی، در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد عادی
نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت
دوره 14، ش1، بهار و تابستان 1395، صص 109-99
كبری مرادی، علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور و پرویز بهرامی
114
دلبستگی و نشانه‌های مرضی در سالمندان: مشاركتهای تحولی در سلامت روانی
روانشناسی سلامت
سال4، ویژه نامه سالمندی، بهار 1394، صص 37 تا 55
شهلا پاكدامن، احمد علیپور، علیرضا آقایوسفی، علی احمدی ازغندی
115
مقایسه راهبردهای مقابله با استرس و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به انسداد عروق كرونر قلب و افراد سالم
مجله مطالعات ناتوانی
پذیرش 49/م/95 تاریخ 9/9/1395
فرزانه احمدی، زهرا استادیان خانی و علیرضا آقایوسفی
116
اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر تعارضات زناشویی، سبک‌های اسناد و بهزیستی اجتماعی
روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)
دوره 13، شماره 2، پیاپی 25، پاییز و زمستان 1394
علیرضا آقا یوسفی،  علی فتحی آشتیانی، مهناز علی‌اکبری، حمیدرضا ایمانی فر
117
اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و هراس اجتماعی معلولین جسمی  حركتی
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ناتوانی
پذیرش 21/م/95 تاریخ 16/4/1395
علیرضا آقایوسفی، زهرا استادیان خانی و ملیحه فدایی مقدم
118
مقایسه اثربخشی دو روش درمان تعامل والد- کودک و مقابله درمانگری مادران بر کاهش شدت مشکلات رفتاری کودکان 3-6 ساله
روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)
دوره 14، ش1، بهار و تابستان 1395، صص 123-111
علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور، اكبر رضایی و مریم روشن
119
اثربخشی ذهن‌آگاهی مبتنی بر طرحواره‌های اسلامی-معنوی بر اضطراب بارداری مادران و سلامت جسمانی نوزادان
فصلنامه روانشناسی سلامت
دوره4، ش 14، تابستان 1394، صص 140-129
الهه اسلمی، احمد علیپور، علیرضا آقایوسفی و فاطمه نجیب
120
بررسی تأثیر درمان پردازش شناختی بر سبک مقابله‌گری گریز- اجتناب جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس‌آسیبی
پژوهنده
جلد20، ش6، صص 326-300
علیرضا آقایوسفی، برزو امیرپور، احمد علیپور و حسین زارع
121
The effect aggressive computer games on the self-concept junior high school boys and girls in Bandar Abbas
Hormozgan Medical Journal
Vol 20, No.4, Oct-Nov 2016
pp. 281-287
Nooshin Taghinejad, Ahmad Alipoor, Alireza Agha Yousefi, Farahnaz Mohammadi
123
اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری در کاهش خستگی سرطان زنان مبتلا به سرطان پستان
روانشناسی سلامت
دوره 5، ش 19، پاییز 1395، صص 17-5
علیرضا آقایوسفی، مهدی دهستانی و شیدا شریفی ساكی
124
بررسی نقش عوامل شخصیتی (سیستم‌های رفتاری) در ناهماهنگی شناختی و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آن
روانشناسی سلامت
دوره5، ش 18، تابستان 1395، صص 68-52
علیرضا آقایوسفی، مریم زارع، حسین زارع، فرهاد شقاقی و محمد افتخاری
125
نقش انعطاف ناپذیری روانشناختی و پذیرش درد در پیش بینی تاب آوری بیماران مبتلا به درد مزمن
روانشناسی سلامت
دوره5، ش 17، بهار 1395، صص 38-22
علیرضا آقایوسفی، مرتضی ترخان، نرگس محمدی، حمید افشار
126
ارتباط چاقی و تکانشگری بر ادراک زمان
روانشناسی سلامت
دوره4، ش 13، بهار 1394، صص 99-89
علیرضا آقایوسفی، مجید صفاری‌نیا و حمیدرضا ایمانی‌فر
127
مقایسه درمان پردازش شناختی و طرحواره درمانی بر متغیرهای زیست شناختی جانبازان جنگ مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن
مجله دانشگاه علوم پزشكی جیرفت
جلد2، ش2، پاییز 1395، صص 81-69
برزو امیرپور، علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور و حسین زارع
128
نشانگرهای زیستی پاسخ های قلبی -عروقی در میان جانبازان جنگ مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
شفای خاتم
دوره3، ش4، پاییز 1394، صص 64-57
برزو امیرپور، علیرضا آقایوسفی، رحیم گلی و لیلا عبدالمالكی
129
A COMPARATIVE STUDY OF MINDFULNESS EFFICIENCY BASED ON ISLAMIC-SPIRITUAL SCHEMES AND GROUP COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY ON REDUCTION OF ANXIETY AND DEPRESSION IN PREGNANT WOMEN
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY BASED NURSING AND MIDWIFERY
April 2017; Vol 5, No 2. Pp 144-152
Elahe Aslami, Ahmad Alipour, Fatemeh Sadat Najib, Alireza Aghayosefi
130
The Effect of Coping Therapy on Immunological Indicators in Patients with Coronary Heart Disease
Asian Journal of Health Psychology
2016, Vol. 1, No. 1, p. 17-26
Alireza Aghayousefi; Ahmad Alipour; Nasim Sharif
131
نقش تیپهای شخصیتی A و D در پیش‌بینی صبر و مؤلفه‌های آن در دانشجویان
مجله مطالعات روانشناختی
پذیرش 749/17/96د مورخ 2/5/1396
فرمانی، اعظم؛ آقایوسفی، علیرضا و دهستانی، مهدی
132
تأثیر تحریك مشتقیم الكتریكی مغز  از روی جمجمه (tDCS) و آموزش آگاهی واج‌شناختی بر بهبود عملكرد بعد دیداری حافظه كاری كودكان نارساخوان
عصب‌روان‌شناسی
سال سوم، ش2، پیاپی 8، بهار 1396
بیات‌مختاری، لیلا؛ آقایوسفی، علیرضا؛ زارع، حسین و نجاتی، وحید
133
The effect of cognitive processing therapy and schema therapy on marital satisfaction and avoidant coping in war veterans with chronic post-traumatic stress disorder
Journal of Nursing and Midwifery Sciences
2017: 4(2): 1-10
Borzoo Amirpour, Abbas Badri, Alireza Aghayousefi, Ahmad Alipour, Hossein Zare
134
The effectiveness of Schema Therapy in decrease anger and hostility among male veterans with chronic posttraumatic stress disorder
Hormozgan Medical Journal
Vol 20, No.2, Jun-July 2016
Alireza Aghayousefi,  Borzoo Amirpour,  Ahmad Alipour,  Hossein Zare,  Abbas Badri
135
تأثیر تحریك مستقیم الكتریكی مغز از روی جمجمه (TDCS) و آموزش آگاهی واج‌شناختی بر بهبود عملكرد بعد شنیداری حافظه كاری كودكان نارساخوان
كودكان استثنایی
پذیرش 9/3233/902
تاریخ 6/7/1396
بیات‌مختاری، لیلا؛ آقایوسفی، علیرضا؛ زارع، حسین و نجاتی، وحید
136
تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بر اساس شخصیت و سبک های تصمیم گیری
سلامت اجتماعی
دوره3، ش 3، تابستان 1395، صص 218-211
سعید ایمانی، مریم زارع، علیرضا آقایوسفی، حسین زارع ، فرهاد شقاقی
137
بررسی آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در دانشجویان پزشکی: نقش مولفه‌های ذهنی خشم
اعتیاد پژوهی
دوره 9، ش 35، بهمن 1394، صص 35-25
علیرضا آقایوسفی، مجید صفاری نیا، پرستو عباسپور
138
تغییرپذیری شخصیتی: بررسی مقایسه‌ای اثرات سنوات شغلی بر تغییرات شخصیتی در شاغلین تأسیسات نفتی دریایی
روانشناسی بالینی و شخصیت
9/1-1075-10-9
پذیرش مورخ 10/7/1396
عباس روزبهانی، مرتضی ترخان و علیرضا آقایوسفی
139
مقایسه اثربخشی روان درمانی شناختی رفتاری و روان درمانی آدلری بر رشد پس‌آسیبی زنان آسیب دیده
دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای انتظامی اجتماعی زنان و خانواده
پذیرش 190/05- 207-4957 مورخ 29/6/1396
مجید صفاری نیا، علیرضا آقایوسفی، سیمین حسینیان و اشرف مهمان نوازان
140
اثربخشی شناخت‌درمانی بر كاهش هموگلوبین گلیكوزیله بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
مركز تحقیقات علوم رفتاری (علوم پزشكی اصفهان)
پذیرش 15896 مورخ 18/7/1396
موسویان، نرگس، كراسكیان موجمباری، آدیس و آقایوسفی، علیرضا
141
اثربخشی رواندرمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت دیده
پژوهشهای روانشناسی اجتماعی
دوره 7، ش 26، تابستان 1396، صص 97 تا 118
صفاری‌نیا، مجید؛ آقایوسفی، علیرضا، حسینیان، سیمین و مهمان‌نوازان، اشرف
142
نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان
پژوهشهای روانشناسی اجتماعی
دوره 7، ش 25، بهار 1396؛ صص 38-23
سیمی، زهرا؛ آقایوسفی، علیرضا؛ مخلوق، محسن و محمدی، مهدیه
143
اثر انتخاب محصول مورد علاقه مشتری از نظر شکل و رنگ بر موج آلفا
فصلنامه عصب روانشناسی
دوره 3، ش9، تابستان 96، صص 103-88
عیوضی حشمت، علی اصغر؛ محمودی میمند، محمد، آقایوسفی، علیرضا و استادیان خانی، زهرا